(پروازهای خروجی فردوگاه بین المللی امام خمینی (ره
ملاحظات وضعيت مقصد / از طريق زمان واقعی طبق برنامه شماره پرواز هواپيمايی
پرواز کرد آلماتي 20:15 20:05 W5072 Mahan
پرواز کرد دوبي 20:20 20:10 EK980 Emirates
پرواز کرد سوشي 20:12 20:15 W51118 Mahan
در حال مسافرگيری به موقع نجف 20:30 20:30 IA114 IraqiAirways
لغو شد تفليس 20:45 20:45 W51116 Mahan
لغو شد بغداد 21:00 21:00 IA112A IraqiAirways
پذيرش مسافر به موقع شانگهاي 21:45 21:45 W5077 Mahan
پذيرش مسافر به موقع بانکوک 21:50 21:50 XJ451 Thai
پذيرش مسافر به موقع ابوظبي 21:50 21:50 EY348 Etihad
پذيرش مسافر به موقع بانکوک 22:10 22:10 W5051 Mahan
پذيرش مسافر به موقع دوبي 22:20 22:20 EK978 Emirates
پذيرش مسافر به موقع کوالالامپور 22:30 22:30 W5083 Mahan
لغو شد استانبول 23:00 23:00 EP510 Iran
لغو شد استانبول 23:15 23:15 HH6371 Taban
به موقع ارومچي 23:30 23:30 CZ6026 China
لغو شد استانبول 23:30 23:30 JI4805 Meraj
لغو شد اسپارتا 23:30 23:30 QB2245 Qeshm
به موقع دوحه 23:30 23:30 QR499 Qatar
لغو شد استانبول 23:55 23:55 I35403 ATA