(پروازهای خروجی فردوگاه بین المللی امام خمینی (ره
وضعیت هوا ملاحظات وضعيت مقصد / از طريق زمان واقعی طبق برنامه شماره پرواز هواپيمايی
Partly Cloudy      پرواز کرد وين 04:01 03:45 OS872 Austrian
24° Haze           پرواز کرد دوبي 04:06 04:10 EK976 Emirates
24° Fair           در حال مسافرگيری به موقع دوحه 04:20 04:20 QR485 Qatar
-2° Mist           در حال مسافرگيری به موقع مسکو 04:50 04:50 SU513 Aeroflot
Mostly Cloudy      پذيرش درب خروج به موقع استانبول 04:55 04:55 PC513 Pegasus
Mostly Cloudy      پذيرش درب خروج به موقع استانبول 05:00 05:00 KK6571 Atlas
Mostly Cloudy      پذيرش درب خروج به موقع استانبول 05:10 05:10 TK873 TurkishAir
Mostly Cloudy      پذيرش مسافر به موقع استانبول 06:20 06:20 TK899 TurkishAir
14° Mostly Cloudy      پذيرش مسافر به موقع بيروت 06:40 06:40 IR661 Iranair
Mostly Cloudy      پذيرش مسافر به موقع استانبول 06:50 06:50 W5112 Mahan
24° Haze           پذيرش مسافر به موقع دوبي 07:00 07:00 IR659 Iranair
Mostly Cloudy      به موقع استانبول 07:30 07:30 IR719 Iranair
24° Haze           به موقع دوبي 07:30 07:30 W5061 Mahan
13° Clear          به موقع نجف 08:00 08:00 ZV4151 Zagros
Mostly Cloudy      لغو شد آنکارا 08:00 08:00 HH6311 Taban
Mostly Cloudy      به موقع فرانکفورت 08:10 08:10 IR721 Iranair
Mostly Cloudy      به موقع استانبول 08:10 08:10 TK879 TurkishAir
Cloudy          به موقع گوته بورگ 08:15 08:15 IR727 Iranair
24° Haze           به موقع دوبي 08:25 08:25 IV7930 Caspian
24° Haze           به موقع دوبي 09:00 09:00 EP520 Iran
Clear          لغو شد اربيل 09:00 09:00 W51170 Mahan
13° Clear          به موقع نجف 09:30 09:30 HH6357 Taban
24° Haze           به موقع دوبي 09:30 09:30 QB2202 Qeshm
13° Clear          به موقع نجف 10:00 10:00 QB2241 Qeshm
13° Clear          به موقع نجف 10:00 10:00 IR3415 Iranair
24° Haze           به موقع دوبي 10:50 10:50 EK972 Emirates
24° Fair           به موقع دوحه 10:55 10:55 QR489 Qatar
24° Haze           به موقع دوبي 11:30 11:30 W5063 Mahan
Mostly Cloudy      لغو شد استانبول 11:30 11:30 QB2211 Qeshm