(پروازهای خروجی فردوگاه بین المللی امام خمینی (ره
ملاحظات وضعيت مقصد / از طريق زمان واقعی طبق برنامه شماره پرواز هواپيمايی
پرواز کرد ايروان 10:15 09:30 EP550 Iran
پرواز کرد نجف 10:19 09:55 IR3407 Iranair
پذيرش مسافر تاخير دارد بغداد 12:00 10:00 IR3415 Iranair
در حال مسافرگيری به موقع نجف 10:30 10:30 JI4803 Meraj
در حال مسافرگيری به موقع دوبي 10:30 10:30 QB2202 Qeshm
پذيرش درب خروج به موقع سن پيترزبورگ 11:00 11:00 QB2255 Qeshm
لغو شد مسکو 11:00 11:00 QB2257 Qeshm
لغو شد دوبي 11:00 11:00 W5063 Mahan
پذيرش مسافر به موقع دوبي 11:40 11:40 EK972 Emirates
لغو شد نجف 12:00 12:00 HH6357 Taban
لغو شد نجف 12:00 12:00 QB2209 Qeshm
پذيرش مسافر تاخير دارد نجف 14:00 12:30 I35430 ATA
پذيرش مسافر به موقع بغداد 13:00 13:00 IF762 Fly
پذيرش مسافر به موقع باکو 13:00 13:00 I35420 ATA
لغو شد کويت 13:10 13:10 W51186 Mahan
به موقع ايروان 14:15 14:15 W51150 Mahan
به موقع استانبول 14:30 14:30 QB2215 Qeshm
به موقع نجف 15:00 15:00 IA114 IraqiAirways
به موقع دوبي 22:20 22:20 EK978 Emirates